Περιγραφή Υλικών
Τα υλικά του Δανέζικου οίκου Marlon A/S είναι υλικά εργοστασιακής παραγωγής, αυτοεπιπεδούμενα, παραγώμενα
από: Ταχείας πήξης τσιμέντο, Ορυκτά αδρανή, Πολυμερή και από λεπτόκοκκη και θερμοκρασιακά επεξεργασμένη
χαλαζιακή άμμο. Τα εν λόγω υλικά είναι κατάλληλα για επίστρωση σε κάθε είδους βιομηχανικά και κτιριακά δάπεδα
αλλά δεν προτείνετε για εξωτερικούς χώρους. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πολυμερή, τα υλικά μπορούν να
προσφέρουν υψηλή αντι – τριβικότητα και πρόσφυση με την επιφάνεια εφαρμογής.
Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστούν τα υλικά της Marlon θα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένη, σταθερή και
απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, όπως τσιμέντο , σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την
αποτελεσματική πρόσφυση στην επιφάνεια, η οποία θα πρέπει να έχει αντοχή σε κάμψη ελάχιστο 1 MPa. Στη συνέχεια
και πριν την εφαρμογή των αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων, η επιφάνεια θα πρέπει να βαφεί 1 -2 φορές με το αστάρι
Marlon FL μέχρι κορεσμού. Προτείνετε η αποφυγή των φυσαλίδων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του
ασταριού.
Ανάμιξη
Η ανάμιξη των υλικών μπορεί να γίνει με ένα τρυπάνι (χαμηλών στροφών), το οποίο θα φέρει πτερύγιο με δύο λεπίδες.
(αναδευτήρα) Η εταιρεία Marlon προτείνει για την ανάμιξη να χρησιμοποιηθεί κουβάς ο οποίος θα περιέχει τα ¾ της
απαιτούμενης ποσότητας νερού. Στη συνέχεια πρέπει να προστεθεί στον κουβά το ξηρό υλικό και να ξεκινήσει η
ανάμιξη. Κατά την πορεία της ανάμιξης προστίθεται και το υπόλοιπο νερό. Η ανάμιξη πρέπει να σταματήσει όταν το
υλικό γίνει ομοιογενές και χωρίς να περιέχει σβώλους. Για μεγάλες επιφάνειες εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αντλία για κονιάματα.
Περιορισμοί
Δεν προτείνετε η χρήση των υλικών σε εξωτερικούς χώρους. Τα υλικά δεν μπορούν να αντέξουν ακραίες καιρικές
συνθήκες (παγετός και υπερβολική ζέστη). Ενδεχομένως να επηρεαστούν χαρακτηριστικά των υλικών καθώς και η
εργασιμότητα τους (χρόνος πήξης, χρόνος ξήρανσης, ιξώδες υλικού) εάν η εφαρμογή τους γίνεται σε τέτοιες συνθήκες.